MobilePay Whistleblower-kanal

Whistleblowerkanalen er en sikker måde at indberette overtrædelser af love og regler på.

Indberetning til whistleblowerkanalen

Det kan du indberette via whistleblowerkanalen

Vi opfordrer alle til at indberette via whistleblowerkanalen, når de oplever, at MobilePay (potentielt) overtræder gældende love og regler. Bemærk, at hvis du er medarbejder, kan du også dele disse bekymringer med din leder, People & Organisation, Risk & Compliance eller et medlem af den øverste ledelse, hvis du føler dig tryg ved at gøre det. 

Overtrædelser eller mistanke om overtrædelser kan f.eks. vedrøre følgende forhold:

 • Bedrageri
 • Bestikkelse og korruption
 • Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
 • Overtrædelse af sanktioner
 • Uacceptabel etisk adfærd
 • Seksuel eller anden form for chikane
 • Skade for liv og sundhed
 • Skade for klima eller miljø
 • Upassende gaver eller bonusser
 • Overtrædelse af arbejdslove og -regler
 • Underleverandørers overtrædelse af arbejdslove og -regler
 • Overtrædelse af love og regler om betalingstjenester
 • Anden kriminel adfærd

Det skal du ikke indberette via whistleblowerkanalen

Hvis du har en kundeklage, en anmodning om adgang til registrerede, ønsker at indberette uautoriseret brug eller har andre typer forespørgsler, skal du bruge de relevante kanaler, der er beskrevet på hjemmesiden. Du kan altid kontakte kundesupport, hvis du er i tvivl om den rigtige kanal.

Kundesupport

 • Har du forespørgsler til vores brugersupport i Danmark, bedes du ringe til +45 70 80 39 00 eller sende en e-mail til support@mobilepay.dk.
 • Har du forespørgsler til vores erhvervssupport i Danmark, bedes du ringe til +45 70 80 39 00 eller sende en e-mail til erhverv@mobilepay.dk.
MobilePay opfordrer til at dele bekymringer om enhver mistanke om brud på love eller regler, der gælder for MobilePay, samt MobilePays politikker. Du er velkommen til at dele disse bekymringer gennem whistleblowerkanalen, som er tilgængelig for medarbejdere og personer, der arbejder uden for MobilePay. 
MobilePay A/S (”MobilePay”) og Vipps A/S (”Vipps”) tilhører samme koncern og benytter en fælles whistleblowerkanal, som drives af Advokatfirmaet PwC AS (”PwC”).

Sådan beskyttes whistlebloweren og den indberettede person

En whistleblower kan vælge at indberette anonymt eller lade PwC behandle vedkommendes personoplysninger, men ikke dele dem yderligere. Indberetning kan også ske ved, at du oplyser dit fulde navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. MobilePay garanterer altid whistlebloweren beskyttelse mod repressalier og uretfærdig behandling og beskytter whistleblowerens identitet, når whistleblowerindberetningen indgives i god tro.

MobilePay sikrer, at den person, som whistleblowerindberetningen er indgivet mod, har ret til forsvar og uskyldsformodning. En retfærdig og grundig undersøgelse vil fastlægge den passende fremgangsmåde. 

Sådan behandler MobilePay whistleblowerindberetninger

Det er vigtigt for MobilePay, at whistleblowerproceduren føles sikker, tilstrækkelig forudsigelig og respektfuld for alle dem, der vælger at indberette deres bekymring. Følgende principper gælder for håndtering af alle whistleblowerindberetninger:

 • Alle indberetninger tages alvorligt.
 • Alle indberetninger undersøges tilstrækkeligt inden for en rimelig tidsramme og på en retfærdig, fordomsfri og objektiv måde.
 • Alle indberetninger behandles med den største fortrolighed og følger den gældende bedste praksis for informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.
 • Alle whistleblowere vil blive beskyttet i overensstemmelse med gældende love og regler.
 • Enhver person, der anklages i en whistleblowerindberetning, har ret til at blive informeret om arten af og årsagen til anklagen mod dem og retten til forsvar og uskyldsformodning.

Sådan indberetter du

Den blanket, der kan bruges til at indgive en whistleblowerindberetning, er en krypteret webbaseret løsning. Når en whistleblowerindberetning indsendes via blanketten, kategoriseres og behandles indberetningen af PwC, inden den sendes til MobilePay til videre behandling.

Som whistleblower behøver du ikke fremlægge afgørende beviser. Men du skal gerne være så klar som muligt om, hvad der rent faktisk er sket.

Hvad sker der, når du har indgivet en whistleblowerindberetning

Når indberetningen er modtaget, bliver den kategoriseret og vurderet. Whistleblowere vil, hvor det er muligt, modtage en bekræftelse fra PwC, når indberetningen er modtaget. PwC fungerer som det eneste kontaktpunkt over for whistlebloweren. 

Indberetningen sendes til den relevante person i MobilePay, som er uvildig med hensyn til indberetningen og kan indlede en objektiv og retfærdig undersøgelse af sagen. Relevante aktører hos MobilePay inddrages i undersøgelsen. Alle undersøgelser er yderst fortrolige. 

Om muligt bliver whistlebloweren underrettet, når undersøgelsen er afsluttet. 

Hvis den indgivne indberetning ikke accepteres som en whistleblowerindberetning, underrettes whistlebloweren om denne afgørelse, herunder om indberetningen videresendes til et relevant team med henblik på udredning (f.eks. hvis den pågældende indberetning er en kundeklage).

Læs mere om din sikkerhed med MobilePay